Fyke
Swedish
sign in

M.Sc. Theses from the Laboratory of Physical Chemistry

[ Faculty of Science | Faculty of Engineering ]


Master's Theses (Science; pro gradu)

 

G 2 (2014) Richard Fogde: "Formulation of chitosan stabilized selfnanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS) for enhanced delivery of hydrophobic drugs." Master's thesis in Physical Chemistry (2014) (G2).

B 1365 Gulin Tina: "Magnetic core-shell particles for biomedical applications." Examensarbete, 94 s. (2011).

B 1363 Von Haartman Eva: "Stabilized mesoporous silica nanoparticles for specific targeting of the Notch signaling pathway." Examensarbete. 117 s. (2011).

B 1303 Jawad Sarfraz: "External surfaces of mineral based functional materials sedimentation." Examensarbete. 77 s. + bilagor (2010).

B 1240 Jérémy Salas: "Determination of bleaching kinetics order of a photochromic Keggin type polyoxometalate in different organic media by visible and IR spectroscopy." Examensarbete. 71 s. + bilagor (2009).

B 1239 Damien Bazin: "Hierarchically porous silica and metal oxide spheres - synthesis and characterization." Examensarbete. 90 s. + bilagor (2009).

B 1238 Noémie Lloret: "Synthesis, functionalization and characterization of mesoporous silica nanoparticles." Examensarbete. 92 s. (2009).

B 1187 Alain Duchanoy: "Synthesis and controlled functionalization of (mesoporous) silica nano- particles.." Examensarbete. 61 s. + bilagor (2008).

B 1178 Andreas Timmerbacka: "Molekylmodelleringsprogram för undervisningssyften.." Examensarbete. 66 s (2008).

B 1145 Nicolas Schüwer: "Exotemplating - a flexible route towards porous transition metal oxide spheres.." Examensarbete. 63 s. (2007).

B 1109 Erik Mansner: "Pre-polymerization of metallocene catalyst in slurry polymerisation of ethylene in propane at low temperatures.." Examensarbete. 83 s. + bilagor. (2006).

B 1001 Johanna Halme: "Rheological characterization of water-based dispersion adhesives.." Examensarbete. 88 s. (2003).

B 963 Mikael Järn: "A surface chemical study of different components in offset printing.." Examensarbete. 77 s. + bilagor. (2002).

B 958 Rasmus Eriksson: "Karakterisering och kontrollering av keramoxiders reologiska och elektrokinetiska egenskaper." Examensarbete. 86 s. + bilagor (2002).

B 921 Björn Granqvist: "Karakterisering av stärkelse-modifierade polymerer i lösning och deras adsorption på kalsiumkarbonat- och kaolinpartiklar." Examensarbete. 70 s. (2002).

B 920 Jan-Henrik Smått: "Synthesis and characterization of silica monoliths with hierarchical pore structure." Examensarbete. 81 s. (2002).

B 919 Dimitar Valtakari: "Framställning av maleimidterminerade självorganiserande alkantiolatfilmer på guld." Examensarbete. 52 s. + bilagor. (2002).

B 901 Richard Holmberg: "Undersökning av relationen mellan plastbelagda pappers optiska och fysikalisk-kemiska egenskaper.." Examensarbete. 74 s. + bilagor. (2001).

B 748 Jerker Jäder: "Dispersivitetens och syra-basväxelverkningarnas inverkan på vätskepene-treringen i träd." Examensarbete. 62 s. (1999).

B 746 Anna Lind: "Mikroemulsioners spridning på hydrofoba ytor." Examensarbete. 63 s. (1999).

B 745 Max Johansson: "Ädelgasföreningar: Potentialenergiytor hos HxeCl och HxeI.." Examensarbete. 50 s. + bilagor. (1999).

B 718 Solveig Sjöblom och Susanne Stoor: "Salters´ metoder - framtidens kemiundervisning i våra skolor?." Examensarbete. 72 s. + bilagor. (1999).

B 662 Annette Andersson: "Surfaktantlösningars spridning på hydrofoba ytor.." Examensarbete. 70 s. + bilaga. (1998).

B 661 Roger Nyström: "Lösningskemiska studier av 1-karboxy-N,N,N-trimetylmetanaminiumhydroxid, innersalt med och utan surfaktanter.." Examensarbete. 72 s. + bilagor (1998).

B 660 Åsa Torrkulla: "Ytkemisk modifiering av E-glas- fiber med aminosilaner.." Examensarbete. 67 s. + bilagor. (1998).

B 644 Lis-Marie Hjort: "Adhesionen mellan bandlackering och tunnplåt." Examensarbete. 83 s. + 9 bilagor. (1998).

B 481 Tapani Viitala: "Fotopolymerisation av monoskikt av linoleinsyra vid gränsytan luft/vätska." Examensarbete. 87 s. (1995).

B 480 Tom Lillhonga: "En matematisk beskrivning av kvantkemiska beräkningsmetoder." Examensarbete. 61 s. (1995).

B 479 Patrik Ågren: "Polymers inverkan på process- och materialegenskaperna hos sintrade kiselkeramer framställda med sol-gel teknik." Examensarbete. 76 s + bilagor. (1995).

B 451 Annika Forsman: "Aj, aj Frans! Lagen om de multipla proportionerna? Motivationen för kemi i gymnasiet förr och nu." Examensarbete. 43 s + bilagor. (1995).

B 442 Tomas Kull: "Polyetoxylerande alkylfenolers adsorption ur akvatiska lösningar på kiseldioxid." Examensarbete. 40 s. (1995).

B 318 Stefan Karlsson: "Fasjämviktstudier i system alkansyre - alkylamin - vatten - (alkan)." Examensarbete. (1993).

B 315 Mika Lindén: "Metalljonsadsorption till Langmuir filmer av stearinsyra." Examensarbete. (1992).

B 289 Patrik Eriksson: "Hartshydrofobering vid det neutrala pH-området vid framställning av oblekt sulfatkartong." Examensarbete. (1992).

B 225 Marina Ruths: "Sammansättningen av faserna i det jonogena mikroemulsionssystemet 0,5 m NaCl (aq)-natrium-dodekylsulfat-cyklohexan-bensylalkohol." Examensarbete. (1990).

B 173 Ove Molander: "Tetradecyltrimetylammoniumbromids aggregation i blandlösningsmedlet vatten-1,2-etandiol." Examensarbete. (1987).

B 169 Fred Manelius: "Adsorptionen av lignosulfonat på kimrök och dess inflytande på suspensionens stabilitet och flytegenskaper." Examensarbete. (1987).

B 166 Jan Nylund: "Kolpulvervätning och stabilitet i vattensuspension." Examensarbete. (1987).

B 159 Tom Engström: "Vermiculitdispersioners stabilitet och filmbildande egenskaper." Examensarbete. (1986).

B 158 Olle Lagerroos: "Polymerisationen av kisel i sura och neutrala alkohol- och vattenlösningar." Examensarbete. (1985).

B 157 Aino-Maija Vesala: "Inverkan av tillsatsmedel på blandbarheten av vatten i vegetabilisk olja." Examensarbete. (1985).

B 156 Gun Boström: "Organiska och oorganiska additivs inverkan på stabiliteten hos skum." Examensarbete. (1986).

B 154 Paul Saris: "En kalorimetrisk studie av alkoholers självassociation i olika typer av opolärt lösningsmedel." Examensarbete. (1985).

B 151 Inger Vikholm: "Fördelningsjämvikter i systemen alkohol-oktan-vatten vid 298,15 K." Examensarbete. (1983).

B 144 Seppo Levänen: "Undersökning av kinetiken och partikelbildningsmekanismen för emulsionspolymerisation av styren i metanol-vattenlösningar." Examensarbete. (1981).

B 141 Olav Hansén: "Röntgendiffraktionstudier av lamellära och hexagonala strukturer och fasjämvikter i systemet vattennatriumoktanoat-n-dekanol vid 298 K." Examensarbete. (1982).

B 138 Maija Lakio: "Karakterisering av vattenlösliga polymerer och oligomerer vid emulgatorfri emulsionspolymerisation." Examensarbete. (1981).

B 137 Kristian Weckström: "Densitet och struktur i mikroemulsionsfasen L2 i systemet natriumoktanoat (NaC8) -vatten (H2O) - dekanol (C10OH)." Examensarbete. (1981).

B 136 Britt-Louise Sievers: "Potentiometrisk undersökning av förändringar hos motjonaktiviteten natrium-oktsanoatlösningar vid pentanoltillsatser." Examensarbete. (1981).

B 135 Berit Kurtén: "Polymerisation av styren metanol-vatten-lösningar. Kinetik och stabilitet." Examensarbete. (1980).

B 131 Arja Arvonen: "Om pentanolens inverkan på motjonaktiviteten i lösningar av natriumoktanoat och natriumdodecylsulfat." Examensarbete. (1980).

B 117 Anja Suonurmi-Virtanen: "Bestämning av entalpiförändringar vid bildning av lyotropa flytande kristaller ur vattenlösning." Examensarbete. (1979).

B 116 Henrik Dyhr: "Natriumlignosulfonaternas inverkan på polystyren-latexsuspensionernas kolloidala stabilitet." Examensarbete. (1979).

B 115 Marianne Nyström: "Fluorescensspektrofotometrisk undersökning av associationsegenskaper hos den katjonaktiva substansen 9-butyl-adenin-hydroklorid." Bilaudaturarbete. (1979).

B 111 Johan Sjöblom: "Vattnets IR-absorption hos mikroemulsioner vatten i dekanol stabiliserade av natriumoktanoat." Examensarbete. (1978).

B 109 Boris Kneck: "Ett försök att från ljusspridningsdata bestämma aggregatvikten i natriumcholatlösningar." Examensarbete. (1979).

B 105 Marja-Riitta Hakala: "Bestämning av partiella molära entalpier i trekomponentsystemet natrium-kaprylat-pentanol-vatten." Examensarbete. (1978).

B 104 Timo Uusikartano: "Undersökning av de ytkemiska egenskaperna och koagulationen hos i pappermassa förekommande hartspartiklar." Examensarbete. (1978).

B 103 Carola Teir-Lehtinen: "Avsvärtning av offsettryckt papper med hjälp av organiska lösningsmedel." Examensarbete. (1978).

B 102 Heli Pirinen: "IR-spektrometriska studier av vatten och alkoholbindningar i L2-fasen i systemet vatten-pentanolnatriumoktanoat." Examensarbete. (1978).

B 98 Niklas Ramm-Schmidt: "Undersökning av hydrolysen av Ti4+ och de bildade groddarnas egenskaper i ilmenitsvavelsyralösning." Examensarbete. (1978).

B 92 Helena Aro: "Inverkan av suspensionskomponenterna på fibrernas och hartsets elektroforetiska rörligheter i massasuspensionen." Examensarbete. (1977).

B 87 Jan-Erik Österholm: "En IR-spektrofotometrisk undersökning av strukturen hos vattenlösningar av natriumoktanoat i dekanol." Examensarbete. (1977).

B 86 Marianne Lenander-Johansson: "Potentiometrisk undersökning av natrium-3-fenylpropionatets association." Examensarbete. (1977).

B 85 Rainer Ålgars: "Viskosimetrisk undersökning av lignosulfonaters inverkan på koncentrerade suspensioner av utfälld kalciumkarbonat." Examensarbete. (1977).

B 84 Börje Johansson: "Dispergering av mineralfibrer." Examensarbete. (1977).

B 82 Jarl-Erik Jansson: "Bestämning av bildningsentalpierna för lyotropa flytande kristallina faser i systemet pentanol/natrium-oktanoat/vatten." Examensarbete. (1977).

B 78 Kenneth Rundt: "Om alkoholers inverkan på motjonaktiviteten i lösningar av natriumoktanoat." Examensarbete. (1976).

B 73 Rabbe Slätis: "Aggregation av ytaktiva ämnen i organiska lösningsmedel: molära entalpier i systemet Na-kaprylat-pentanol-vatten." Examensarbete. (1976).

B 72 Heinz Bachmann: "Dilatometriska undersökningar av de ternära systemen natriumklorid-natriumkapronat-vatten och natriumklorid-natriumacetat-vatten vid 25oC." Examensarbete. (1976).

B 64 Barbro Gustafsson: "Blandelektrolyters lösningsstrukturer: Excessentalpier i systemet natriumklorid-natriumvalerat-vatten." Examensarbete. (1975).

B 61 Ulf Strömman: "Röntgenstrålars lågvinkelspridning i tvållösningar. - En komplicerad fråga om mätteknik och tolkning av data." Examensarbete. (1975).

B 59 Kari T. Nurmi: "Undersökning av micellstrukturen i L1-fasen av solubilisat-natrium-kaprylat-vatten och natrium-kaprinat-vatten system med hjälp av röntgenstrålars lågvinkelspridning." Examensarbete. (1975).

B 56 Bill Gustafsson: "Några yt- och kolloidkemiska arbeten." Laudaturarbete. (1974).

B 53 Viljo Hurskainen: "Natriumlignosulfonaters inverkan på kaolinsuspensionernas kolloidala stabilitet." Examensarbete. (1975).

B 51 Håkan Kulp: "En dilatometrisk undersökning av den isomera serien natriumvalerat, natriumisovalerat och natrium-pivalat vid konstant jonstyrka 3 M Na(Cl)." Examensarbete. (1975).

B 50 Gunnar Österlund: "Lignosulfonaters adsorption och laddningsinverkan på kalciumkarbonatpartiklar i vattensuspension." Examensarbete. (1975).

B 49 Pekka Hautera: "Bestämning av solubiliseringsentalpin i trekomponentsystemet natriumkaprylat-pentanolvatten." Laudatursarbete. (1975).

B 47 Seppo Wikman: "Vattenångtrycket hos mesofaser i jämvikt med pentanolhaltiga natrium- kaprylatlösningar." Examensarbete. (1975).

B 44 Antti Aaltonen: "Reduktion av trevärda koboltamminer." Examensarbete. (1974).

B 42 Kalle Suominen: "Bestämning av aggregationsstorleken i den isotropa dekanollösningen i systemet NaC8-dekanol-vatten med hjälp av ljusspridningsmetodik." Examensarbete. (1974).

B 41 Clas Rosenberg: "Röntgenstrålars lågvinkelspridning i lösningar av natriumoktanoat och -dekanoat innehållande solubiliserad oktan-1,8-diol." Examensarbete. (1974).

B 40 Reijo Hanikka: "Gaskromatografisk bestämning av solubilisataktiviteten i natriumkaprylatlösningar innehållande pentanol." Examensarbete. (1974).

B 38 Juhani Laaksonen: "Karakterisering av ytgrupper på monodisperst polystyrenlatex." Examensarbete. (1974).

B 37 Tor Henrik Palmgren: "Viskosimetrisk undersökning av lignosulfonaters inverkan på koncentrerade kaolinsuspensioner." Examensarbete. (1974).

B 35 Bo Lundberg: "Surface Balance Studies on the Interaction of Tristearin and Triolein with Lecithin, Cholesterol and Lecithin/Cholesterol 1:1 in Mixed Monolayers." Laudaturarbete. Acta Academiae Aboensis Ser. B, Vol. 33 nr 11 (1973). (1974).

B 34 Klaus Paaer: "Bestämning av entalpiförändringarna vid fasjämvikten L1 - E i systemet natriumkaprylat-vatten-dekanol." Examensarbete. (1974).

B 31 Margareta Jorpes: "Ultracentrifugering av natriumlauratlösningar innehållande opolärt och polärt solubilisat." Examensarbete. (1973).

B 26 Jukka Lahti: "Bestämning av solubiliseringsoch fasomvandlingsentalpier i trekomponentsystemet NaC8-dekanol-vatten vid 25oC." Examensarbete. (1973).

B 25 Christer Sundström: "Bestämning av svårlösliga cements hydrationsvärme enligt lösningsvärmemetoden." Examensarbete. (1973).

B 24 Björn Bergroth: "Lignosulfonaters inverkan på coatingmassor." Examensarbete. (1973).

B 22 Folke Eriksson: "En metod att beräkna propionat- och valeratjonernas aktivitet i Na(Cl) medium." Examensarbete. (1973).

B 21 Matti Turpeinen: "Undersökning av solubilisationverkan på natriumoktanoatmicellernas struktur med hjälp av röntgenstrålars lågvinkelspridning." Examensarbete. (1973).

B 19 Kerstin Pettersson: "Potentiometrisk undersökning av natriumkaprylatets komplexbildning." Laudaturarbete. (1973).

B 17 Rauno Friman: "En metod att beräkna butyratjonernas aktivitet i Na(Cl) medium samt datamaskinell behandling." Examensarbete. (1973).

B 15 Yrsa Österberg: "Isovaleratjonernas hydrolys i mediet 3 M NaCl." Examensarbete. (1973).

B 12 Rune Frants: "Differentialspektroskopisk undersökning av solubiliseringsfenomen." Laudaturarbete. (1972).

B 11 Timo Österberg: "Skjuvspänning och skärhastighet hos polymersmältor." Examensarbete. (1972).

B 9 Lars Holmberg: "Gaskromatografisk bestämning av propionsyrans aktivitetskoefficienter i natrium-propionatlösningar." Examensarbete. (1972).

B 5 Jan Stenman: "Strukturer och jämvikter i systemet natriumkaprylat-dekanol-vatten. Ultracentrifugering av dekanollösningar." Examensarbete. (1972).

B 4 Hillevi Ahlbeck: "Bestämning av micellvikter för natriumkaprylat genom ultracentrifugering." Examensarbete. (1972).

Aija-Riitta Halinen, Diplomarbete 1983. "Skum- och textilappretering medelst skum".

Berndt Engström, Examensarbete 1971. "Gaskromatografisk bestämning av ättiksyrans aktivitet i natriumacetatlösningar".

Thorborg Perander, Examensarbete 1971. "Kalorimetriska undersökningar av natriumsalicylatets komplexbildning".

Pehr-Erik Sågfors, Examensarbete 1971. " Lågvinkelspridning i kaliumkapronatlösningar".

Jarl Rosenholm, Examensarbete 1971. " Röntgenstudier av micellstorlek och micellstruktur i natriumkaprylatlösningar".

Lars Häggblom, Examensarbete 1971. "Undersökning av DH för bildning av komplex i lösningar av natriumbutyrat".

Sune Backlund, Examensarbete 1969. "En metod att uppskatta acetatjonernas aktivitet i Na(Cl) medium".

Mikko Nordquist, Examensarbete 1969. "Hydrolysjämvikten i natriumbensoatlösningar".

Matti Laitinen, Examensarbete 1969. "Kinetiken för sönderfallet av fruktos i sur miljö".

Bengt Svens, Examensarbete 1969. "Osmometriska bestämningar av aktiviteter i det ternära systemet natriumklorid-natriumpivalat-vatten".

Lars-Erik Häggman, Examensarbete 1968. "En registreringsmetod vid ytvågsmätningar".

Birgitta Jansson, Bilaudaturarbete 1968. "Spaltkorrektion vid lågvinkel röntgenspridning (laudaturarbete)".

Olav Lindström, Examensarbete 1967. "Association och spridning av röntgenstrålning i natriumbromkapronatlösningar".

Lars-Viktor Holm, Examensarbete 1966. "Aktiviteten av vatten och elektrolyt i lösningar av lägre fettsyrade salter vid den jonala koncentrationen 3 M Na(Cl)".

Gustav Geust, Examensarbete 1966. "Natriumkaprulatmicellernas hydrolys i jonmediet 3 M NaCl".

Folke Ingman, Examensarbete 1966. "Osmotiska studier av strukturen hos natriumbutyratlösningar vid den konstanta jonstyrkan 3 M Na(Cl)".

Antti Mäntylä, Examensarbete 1966. "Valeratjonens hydrolys i jonmediet 3M Na(Cl)".

Carl-Olof Palm, Bilaudaturarbete 1965. "Coulometriska titreringar för bestämning av kapronatjonens baskonstant samt utveckling av den coulometriska tekniken (laudaturarbete)".

Thorolf Witting, Bilaudaturarbete 1964. "Ett försök att bestämma den relativa intensiteten hos spridningen av röntgenstrålar i vattenlösningar av natriumkaprylat (laudaturarbete)".

Per Stenius, Examensarbete 1963. "Bestämning av motjonsaktiviteten i lösningar av associationskolloider".

Tancred Malmström, Examensarbete 1957. "Om fosfatider speciellt lecithinet".

Henrik Eikrem, Examensarbete 1956. "Silverjonens inverkan på monomolekylära skikt av fettsyror".

Eero Pellas, Examensarbete 1955. "Avvikelser från typiska elektrolytegenskaper hos associationskolloiderna under den kritiska koncentrationen".

Henrik Brummer, Examensarbete 1955. "Fysikalisk-kemiska metoder för bestämning av steroidhormoner".

Armas Sten, Examensarbete 1955. "Gallsyrornas och de gallsyrade salternas egenskaper speciellt med hänsyn till deras förmåga att lösa kolesterol".

Margareta Baltscheffsky, Examensarbete 1955. "Heparins reaktioner med blodets proteiner".

Sture Henrikson, Examensarbete 1955. "Solubiliseringen och dess ledningsförmågeeffekt".

Maj-Lis Filén, Examensarbete 1955. "Växelverkan mellan äggviteämnen och associationskolloider samt de bildade komplexens solubiliserande förmåga".

Claes Fredrik Aminoff, Examensarbete 1953. "Om tillämpningen av "massverkans lag" på associationsförloppet i associationskolloidlösningar".

Jarl Rydberg, Examensarbete 1953. "Sambandet mellan rhodaminhaltiga tvållösningars fluorescens och lösningarnas koncentration".

Veikko Sjöberg, Examensarbete 1952. "Högfrekvenstitrimetern och dess användbarhet för studium av associationskolloidernas egenskaper".

Hans Othman, Examensarbete 1952. "Om aromatiska kolvätens fluorescens".

Krister Fontell, Examensarbete 1952. "Röntgenstrålarnas diffraktion i isotropa vattenlösningar av associationskolloider".

Monica Schalin, Examensarbete 1952. "Solubilisering av polär-opolära substanser".

Oscar Holm, Examensarbete 1949. "Bestämning av kritiska koncentrationen i micellösningar med indikator".

Ingvar Danielsson, Examensarbete 1949. "Sulfonatlösningar".

Erik Sandstén, Examensarbete 1941. "Mätning av tvållösningarnas hydrolys".

Pekka V. Ekko, Examensarbete 1939. "Donnan-jämvikter i kromikromatlösningar".


Master's Theses (Engineering; diplomarbete)

 

B 1396 Björn Törngren: "Synthesis and optical characterization of gold nanorods for organic hybrid solar cell applications." Diplomarbete. 64 s. + bilagor. (2011).

B 1370 Envall Maria: "Dispersion formation routes of tackifiers for label-adhesives." Diplomarbete, 64 s. + bilagor. (2011).

B 1364 Kronlund Dennis: "Hydrophobization of marble - Product selection and development of characterization methods." Diplomarbete, 59 s. + bilagor. (2011).

B 1316 Li Ling: "Synthesis and hydrolytic stability of mesoporous silica nanoparticles." Diplomarbete. 63 s. + bilagor (2010).

B 1165 Lotta Bergman: "On the importance of surface chemical engineering for controlling nanoparticle suspension stability in biotargeting and imaging applications.." Diplomarbete. 84 s. (2007).

B 1119 Pramod Reddy Jangaon: "Effect of viscosity on emulsion stability in perfluoro/MAO emulsions." Diplomarbete. 70 s. + bilagor. (2006).

B 1099 Atte Aho: "Experimentell studie av magnetfältets inverkan på sulfatkoket.." Diplomarbete. 68 s. + bilagor. (2005).

B 1087 Carl-Mikael Tåg: "Topographical characterization of coated paper.." Diplomarbete. 73 s. + bilagor. (2005).

B 1063 Bjarne Johansson: "Surfactant stabilised toluene-perfluorooctane emulsions.." Diplomarbete. 159 s. + bilagor. (2004).

B 1046 Juha Hartikainen: "The early stages of ZnS nanoparticle growth followed by stopped-flow UV-Vis spectrometry.." Diplomarbete. 92 s. (2004).

B 1045 Stefan Backlund: "Synthesis and characterisation of silica, carbon and titania monoliths with a hierarchical pore structure.." Diplomarbete. 103 s. (2004).

B 1043 Hanna Koivula: "The influence of surface topography and chemistry of paper on dry toner adhesion.." Diplomarbete. 116 s. + bilagor. (2004).

B 1022 Shaoxia Wang: "Characterization of polymers and their influence on calcium carbonate dispersions.." Diplomarbete. 61 s. + bilagor. (2004).

B 980 Joakim Järnström: "En fysikalisk-kemisk karak-terisering av bläckstrålepapper." Diplomarbete. 61 s. + bilagor. (2003).

B 949 Jessica Rosenholm: "Synthesis and characterisation of ordered micro- and mesoporous silica materials prepared by supramolecular templating and their application as carrier matrixes for controlled drug release.." Diplomarbete. 155 s. + bilagor. (2002).

B 948 Annina Arranto: "Ytkarakterisering av träfiber-förstärkta plastkompositer.." Diplomarbete. 67 s. + bilagor. (2002).

B 942 Niclas Dahl: "Adsorption av silaner på glasfiberytan i organisk miljö.." Diplomarbete. 62 s. + bilagor. (2001).

B 924 Annika Rosqvist: "Silanes in process solutions." Diplomarbete. 89 s. + bilagor. (2002).

B 825 Teresa Czuryszkiewicz: "Karaktärisering av adsorption av en imidazol till sol-gel framställda SiO2 - fibrer." Diplomarbete. 71 s. + bilagor. (2000).

B 747 Kurt Gunnelius: "Jämförande undersökning av ytegenskaper hos några bioaktiva och icke-bioakti-va keramer framställda med sol-gel tekniken." Diplomarbete. 76 s. + bilagor. (1999).

B 656 Risto Koljonen: "Grundläggande penetreringsstudier av björk- och tallflis.." Diplomarbete. 55 s. + 14 bilagor. (1998).

B 643 Jan Gustafsson: "Elektrokinetisk och reologisk karakterisering av keramoxider vid höga elektrolytkoncentrationer." Diplomarbete. 67 s. + bilagor. (1998).

B 642 Antti Laine: "Utfällning av läkemedel ut polära lösningsmedel." Diplomarbete. 108 s. + 3 bilagor. (1998).

B 484 Bror Engström: "Adsorption av silaner på E-glasfiber." Diplomarbete. 77 s. + bilagor. (1995).

B 482 Mikaela Söderström: "Lösta och kolloidala substanser från suspensioner av oblekt mekanisk massastabilitet och flockningsbeteende." Diplomarbete. 61 s. (1995).

B 388 Pasi Mikkola: " Karakterisering av icke - polära lösningsmedel i läkemedelsdispersioner." Diplomarbete. 60s. (1994).

B 319 Olai Lagus: "Flockning av fyllmedel med katjonisk polyelektrolyt." Diplomarbete. (1993).

B 309 Micaela Berglund: "Läkemedelsdispersioners stabilitet i icke-polära lösningar." Diplomarbete. (1992).

B 290 Anne Jokinen: "Fysikalisk karakterisering av glaskompositer." Diplomarbete. (1992).

B 259 Kenneth Sandström: "Utspädda växtoljeemulsioner." Diplomarbete. (1991).

B 221 Jarmo Simola: "Flotation av silikater." Diplomarbete. (1989).

B 220 Heidi Fagerholm: "ESCA karakterisering av ytmodifierade glasfibrer." Diplomarbete. (1989).

B 210 Catherine Lindsjö: "Ytkemisk modifiering av glasfibers adhesionsegenskaper." Diplomarbete. (1989).

B 209 Hedvig Byman: "Yt-och kolloidkemisk karakterisering av störsubstanser i mekanisk massa." Diplomarbete. (1989).

B 198 Maria Rantala: "Elektriska fenomen i glasfibersystem." Diplomarbete. (1989).

B 187 Henrik Granholm: "Utflockning av polystyrenlatex med katjonisk polyelektrolyt." Diplomarbete. (1988).

B 171 Krister Stenroos: "Egenskaper hos växtoljeemulsioner med olika emulgatorsystem." Diplomarbete. (1987).

B 170 Lars Grönroos: "Flygaskasuspensioners reologi." Diplomarbete. (1987).

B 150 Helena Häggström: "Undersökning av svartlutens skumbildningstendens." Diplomarbete. (1983).

B 149 Päivi Söderman-Welling: "Dispersanter som oljebekämpningsmedel i bräckt vatten." Diplomarbete. (1982).

B 143 Lars-Erik Bergman: "Bentonitsuspensioners stabilitet och nedbrytning vid organisk fibermaterial." Diplomarbete. (1982).

B 140 Maria Aejmelaeus: "Konkurrerande adsorption av emulgatorer på polystyrenlatex." Diplomarbete. (1981).

B 114 Leif Laaksonen: "Bestämning av de partiella molära entalpierna i tre- och fyrkomponentsystem." Diplomarbete. (1979).

B 99 Rolf Rehn: "Försök att bestämma micellvikten för miceller av oktylammoniumklorid i vattenlösning med ljusspridningsmetodik." Diplomarbete. (1978).

B 95 Matts-Johan Thylin: "Kalciumtillsatsen vid avfärgning avtidningspapper genom flotation." Diplomarbete. (1978).

B 80 Tapani Suomela: "Konstruktion och testning av flerkanalig apparatur för långsamma potentiometriska titreringar med glaselektroder." Diplomarbete. (1977).

B 77 Kerstin Norrgård: "Undersökning av mekanismen för emulsionspolymerisation i vatten/metanolblandningar utan tillsats av emulgator." Diplomarbete. (1976).

B 68 Lars Sundberg: "Undersökning av kosmetiska emulsioners reologi." Diplomarbete. (1976).

B 65 Erik Boucht: "Framställning av positivt laddad monodispers polystyrenlatex." Diplomarbete. (1975).

B 57 Seppo Salonen: "Potentiometrisk undersökning av natrium-2-metoxibenzoatets association samt datamaskinell behandling av jämvikterna." Diplomarbete. (1975).

B 33 Risto Rinne: "Framställning och karakterisering av monodispers polystyrenlatex." Diplomarbete. (1974).

B 30 Kari Jokinen: "En differential-refraktometer." Diplomarbete. (1973).

B 27 Caj Airola: "Micellvikter i lösningar av natriumkaprylat vid höga jonstyrkor." Diplomarbete. (1973).

B 23 Lars-Anders Filén: "Hydrolys och aggregationstal hos pentanoatlösningar solubiliserande n-dekanol." Diplomarbete. (1973).

B 18 Viljo Pietiläinen: "Undersökning av förskedningens inverkan på betsockerråsaft genom enkla modellförsök." Diplomarbete. (1973).

B 16 Håkan Haga: "En dilatometrisk titrerapparat konveterande volymförändringar till potentialförändring.." Diplomarbete. (1973).

B 10 Juhani Luntamo: "Valeriansyrans aktivitet i valeratlösningar." Diplomarbete. (1972).

B 3 Olle Bergman: "Bestämning av entalpiförändringar vid bildning av lyotropa flytande kristaller ur vattenlösning." Diplomarbete. (1972).

B 2 Bengt Svens: "En nmr-spektrometrisk undersökning av kort-kedjade alkalikarboxylater." Diplomarbete. (1972).

Tor Magnus Crusell, Diplomarbete 1972. "Undersökning av associationsförloppen i lösningar av natriumpivalat".

Risto Erjanti, Diplomarbete 1971. "Ljusspridningsmetodik för bestämning av snäva storleksdistributioner i suspensioner av sfäriska partiklar".

Göran Graeffe, Diplomarbete 1971. "Skum vid tillverkning av på vattenglas baserat isoleringsmaterial".

Henrik von Hellens, Diplomarbete 1971. "Potentiometrisk undersökning av natriumsalicylatets hydrolys jämte datamaskinell behandling av jämvikterna".

Jean Le Bell, Diplomarbete 1971. "Reologiska undersökningar av keramiska massor".

Timo Leinonen, Diplomarbete 1971. "Viskosimetrisk undersökning av reaktionen mellan natriumfluorosilikat och natriumsilikat i vattenlösning".

Lippo Liponkoski, Diplomarbete 1971. "Dilatometriska undersökningar i systemet 3 molar natriumbutyrat - 3 molar natriumklorid".

Lars Petander, Diplomarbete 1971. "Undersökning av inhemsk kiselgurs användbarhet för filtrerings- och reningsändamål".

Raimo Eronen, Diplomarbete 1970. "Konstruktion och testning av en titrerkalorimeter samt dess koppling till kalorimetersystemet modell LKB 8700".

Kristian Danielsson, Diplomarbete 1969. "Dehydratisering av avfallsgips i elektrolythaltiga vattensuspensioner".

Ingmar Kronberg, Diplomarbete 1969. "Gaskromatografisk bestämning av den fria fettsyrans koncentration i natriumbutyratlösningar".

Ulf Nummelin, Diplomarbete 1969. "Kaolinsuspensioners beredning och egenskaper".

Per Österman, Diplomarbete 1969. "Hydratation, porositet och fiberfördelning i några asbestcementprodukter".

Martin Frankenhaeuser, Diplomarbete 1968. "Bestämning av våtbearbetad krysotilasbests fria yta".

Björn Karlsson, Diplomarbete 1968. "Kaprylatkomplex nedanom den kritiska micellbildningskoncentrationen".

Jorma Lampila, Diplomarbete 1968. "Natriumkaprinatets hydrolys i jonmediet 0,5 M Na(Cl)".

Kurt Lindholm, Diplomarbete 1968. "Automatiserad volymetri vid potentiometriska bestämningar av aktiviteter av 3 M natriumklorid-3 M natriumkarboxylat".

Ola Lindvall, Diplomarbete 1968. "En orienterande undersökning över stereoidhormoners ytkemiska egenskaper i blandskikt med myristinsyra".

Ann-Marie Öhman, Diplomarbete 1968. "Aktivitetskoefficienter i systemen natriumklorid-natriumkarboxylat-vatten".

Björn O.R. Sandelin, Diplomarbete 1968. "Ett försök att medelst gaskromatografi bestämma fettsyra-aktivitetens variation med pH i tvållösningar".

Harry Hyden, Diplomarbete 1967. "Dispergering av kaolin".

Björn R.A. Sandelin, Diplomarbete 1967. "Hydrolysjämvikter i lösningar av natriumkaprylat#.

Carl Westman, Diplomarbete 1967. "Excessentalpin i system av 3 M natriumkarboxylat-3 M natriumklorid".

Tuula Blomquist, Diplomarbete 1966. "Hydrolysjämvikter och lägre associationsstadier i lösningar av natriumkapronat".

Erik Kreutzman, Diplomarbete 1966. "Kalorimetriska studier över associationen i natriumklorid-natriumkaprylat lösningar".

Roger Rönnblad, Diplomarbete 1966. "Potentiometriska studier av micellbildningen i lösningar av natriumcholat".

Erkki Viinamäki, Diplomarbete 1966. "Osmotiska studier beträffande strukturen hos lösningar av natriumacetat och natriumleverat".

Bengt Ahlgrén, Diplomarbete 1965. "En orienterande undersökning av fasjämvikterna i trekomponentsystemet polyoxietylen-10-glykol-monolauryleter-oljesyra-vatten vid 20 C".

Lars Ingman, Diplomarbete 1965. "Teknik vid entalpititreringar och bestämning av blandningsvärmet för systemet 3 M natriumklorid-3M natriumkapronat".

Pertti Lumme, Diplomarbete 1965. "En automatisk registrerande apparatur för coulometriska syra-bas-titreringar".

Jerker Örjans, Diplomarbete 1965. "Maleopimarsyran och dess ytkemiska egenskaper".

Björn Blomquist, Diplomarbete 1964. "Ångtrycket över lösningar av natriumacetat, natriumvalerat och natriumkapronat vid jonstyrkan 3 M Na(Cl)".

Kaj Holm, Diplomarbete 1964. "Ledningsförmågan hos vattenlösningar av lägre a, w-alkandikarbonsyrors kaliumsalter".

Raimo Rantanen, Diplomarbete 1964. "Undersökning av fasjämvikterna i trekomponentsystemet kaliumkaprylat-dekanol-vatten".

Bo-Erik Jensen, Diplomarbete 1963. "En titrerkalorimeter med isoterm mantel".

Pekka Ritola, Diplomarbete 1963. "Hydrolysjämvikter i lösningar av natriumvalerat".

Stig Andtbacka, Diplomarbete 1962. "Hydrolysjämvikten i vattenlösningar av natriumpropionat".

Egil Gyllenberg, Diplomarbete 1962. "Fasjämvikter vid 20 C i trekomponentsystemet natriumkaprylat, kaprylsyra och vatten".

Timo Suominen, Diplomarbete 1962. "Hydrolysjämvikter och lägre associationsstadier i lösningar av natriumacetat och natriumbutyrat".

Risto Silander, Diplomarbete 1960. "Undersökning av 3-ketocholan- och litocholsyreytskikt".

Per Harstad, Diplomarbete 1957. "Undersökning av dekanol-1, natriumkaprylat-vatten-system".

Reino Ekholm, Diplomarbete 1954. "Ytvågsundersökningar av cholesterol och gallsyror".

Klas Dahlström, Diplomarbete 1953. "Apparatur för mätning av ytpotentialer".

Göran Gros, Diplomarbete 1953. "Om mätning av högfrekvenseffekten hos natriumlaurat och natriumkaprinat".

Ingmar Krokfors, Diplomarbete 1953. "Undersökning i mikroskop av natriumlauratets reaktion med envärda alkoholer".

Reino Österlund, Diplomarbete 1953. "Några icke-jonogena associationskolloider".

Torsten Rosendahl, Diplomarbete 1953. "Bestämning av cholsyrans och desoxicholsyrans dissociationskonstanter".

Milan Salonen, Diplomarbete 1953. "Undersökningar av reaktioner mellan Na-lauratlösningar och dekanol".

Holger Kajander, Diplomarbete 1952. "Undersökning av Rodamin 6G i tvållösningar med avseende å absorption och fluorescens".

Per Olof Söderberg, Diplomarbete 1952. "Växelverkan mellan fettsyrade kaliumsalter och dekanol".

Tuure Vittasmäki, Diplomarbete 1952. "Lösligheten av dekanol-1 i olika tvållösningar".

Rune Engdal, Diplomarbete 1951. "Undersökning av fasjämvikten för trekomponentsystemet teknisk tvål-NaCl-H2O".

Pentti Lahtonen, Diplomarbete 1951. "Undersökning av olika faktorers inverkan på vätbarheten av fasta skikt av organiska syror".

Nils Löfman, Diplomarbete 1951. "Bestämning ac cholsyrans dissociationskonstant och löslighet genom potentiometrisk titrering".

Claus Heinrichs, Diplomarbete 1950. "Mätning av högfrekvenseffekten i natriumoleatlösningar".

Ingmar Jaatinen, Diplomarbete 1950. "Mätning av natriumoleatets högfrekvenseffekt".

Lars-Olof Portin, Diplomarbete 1950. "Polarografisk bestämning av a-b omättade 3-ketosteroider solubiliserade i vattenlösningar av associationskolloider".

Karl-Johan Smeds, Diplomarbete 1950. "Mätningar av tätheten hos associationskolloidlösningar".

Owe Andrésen, Diplomarbete 1949. "En metod för mätning av kontaktvinklar".

Jonas Björkman, Diplomarbete 1949. "Apparatur för mätning av ytpotential hos monomolekylära skikt".

Ernst V. Lindström, Diplomarbete 1949. "Gallans och gallsyrade salternas pH-beständighet".

Birgitta Ljungqvist, Diplomarbete 1949. "Undersökning av monomolekylära myristinsyreskikt".

Tor Lundsten, Diplomarbete 1949. "En metod för polarografisk bestämning av i vattenlösningar av associationskolloider lösta 3,5- omättade ketosteroider#.

Stig-Erik Schevelew, Diplomarbete 1949. "Fysikalisk-kemisk undersökning av högre polyetylenglykoler".

Léon Tigerstedt, Diplomarbete 1949. "Micellbildning hos gallsyrade salter".

Henrik Bruun, Diplomarbete 1948. "Undersökningar av micellbildningsförloppet i natriumlaurat- och natriumkaprinatlösningar".

Karl-Jan Govenius, Diplomarbete 1948. "Ledningsförmågemätningar med högfrekvent ström".

Robert Jansson, Diplomarbete 1948. "Undersökning av fasjämvikten för tvåkomponentsystemet teknisk tvål-H2O".

Kaapo Passinen, Diplomarbete 1948. "Natriumlaurat- och natriummyristatblandningarnas hydrolys".

Kurt Sibelius, Diplomarbete 1948. "Några substansers micellösöighet".

Ralph Andrésen, Diplomarbete 1947. "Undersökning av tvållösningar".

Pekka Kivalo, Diplomarbete 1946. "Undersökning av kol och schellack för tuschframställning".

Kaj-Olof Hammarén, Diplomarbete 1945. "Om hartstvålar och deras vattenlösningar".

Abraham Hasan, Diplomarbete 1943. "Undersökning av kromnitratlösningar".

Wittorio Mario Casagrande, Diplomarbete 1942. "Undersökningar av de fällningar som bildas vid potentiometriska titreringar av natriumlaurat med saltsyra".

Gösta Johansson Juup, Diplomarbete 1942. "Potentiometrisk titrering av fettsyrade natriumsalter med silvernitrat".

Clas Franzén, Diplomarbete 1941. "Undersökning av natriumkaprinatets lösningar".

Olavi Harva, Diplomarbete 1940. "Elektrolys av fettsura Na-salter och aktivitetsmätningar hos Na-laurat".

Olof Gustafsson, Diplomarbete 1939. "Undersökning av natriumkaprinatlösningar".

Evert Runar Lindström, Diplomarbete 1939. "Bidrag till kännedom om natriummabietinatets vattenlösningar".

Ilmari Tamminen, Diplomarbete 1939. "Anodisk oxidation av kinolin".

Eugen Barkoff, Diplomarbete 1938. "Om silverkromatets löslighet och om silver-silverkromatlelktrodens användbarhet".

Kyrill von Buxhoeveden, Diplomarbete 1938. "Undersökningar över kromsyreelektrolys".

Are Eklund, Diplomarbete 1938. "Undersökningar av kromikromatsoler".

Lars-Gustaf Lindblad, Diplomarbete 1938. "Undersökning av ledningsförmågan hos natriumpalmitatlösningar".

Holger Göransson, Diplomarbete 1937. "Framställning och undersökning av kromikromater".

Markel Lehtonen, Diplomarbete 1937. "Undersökningar av kromikromatlösningar".

Wilhelm Mylius, Diplomarbete 1930. "Bidrag till kännedom om palmitinsyrans och laurinsyrans sura natriumsalter".

Bengt Otterström, Diplomarbete 1929. "Undersökning av ledningsförmågan i natriummyristatlösningar med och utan myristinsyra i överskott, samt bidrag till kännedom om surt myristat".

 

Printable
Printable page