Fyke

Didem SEN KARAMAN

Didem SEN KARAMAN  
Position: Ph.D. student - Researcher
Forsknings-
intressen:
BioMaterials Group: Nanoparticles design for biomedical applications; synthesis of dispersive materials
Telefon: +358 (0)2 215 4616
Fax: +358 (0)2 233 0228
Mobil: 0417250508
E-post: firstname.lastname@abo.fi
(didem.sen)
Webbplats: